آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

اورگان .

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sac_a.jpg
دیل = زبان, ساققال= ریش, بیغ=سبیل,تل =کاکل, ساچ=کیسو, حوروک =گیس بافته