آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

ائو ائشیک

+0 به یه ن
ائو ائشیک شئی لری آدی
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/esik_a1..jpg

بالیش = بالش  , زیبیل قابی، آشقالدولو = سطل آشقال , آچار = کلید  , بوشقاب= بشقاب , بولوک =یولوک ,بارداق =لیوان

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2esik_a2.jpg
چنگل = چنگال , چای, بیچاق= چاقو ,قاشیق = قاشق = قاشیقلار= قاشق ها

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/esik_a5.jpg
قازان = دیگ, قابلاما=  قابلمه,کاسا= کاسه, قاب قاجاق =ظروف , کاسالار= کاسه ها = تاوا = تابه


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2esik_a4.jpg
قوری ,قند ,اود = آتش ,اوجاق ,شکر        ساماوار =سماور

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2esik_a7.1.jpg
قایچی= قیچی , اینه=سوزن ,دارقالی ,یورغان دوشک = لحاف تشک,اوتو =اتو ,شام = شمع

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2esik_a3.jpg
کلیم = گیلیم , گبه = فرش,ائو =خانه,قاپی = درب -در , اوبا , ایشیقلیق = پنجره
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2esik_a6..jpg

سوپورگه = جارو , بورو = لوله ,دوزقابی = نمکدان, پالتاریووان = لباسشویی , دیش فیرچاسی= مسواک ,تاس