آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

سَسلَر

+0 به یه ن
نئچه جانیوار سَسی آدلاری

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2sas_a2.jpg
ایت:هورر  ,قوزو :مه لر  , قوبون :مه لر, کئچی :بککیللر ,آت :کیشنر ,تولکو :واقیلدار ,پیشیک :میولار

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2sas_a1.jpg
مال:بوئورر , بولبول :اوخویار  ,آسلان :نعریللر ,ائششک:آنقیرار ,قورد :اولار,جوجه حیکجیلر,تویوق :قاقیلار,بئچه:بانلار
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sas_a3.jpg
آدام :دانیشار,آغلار,گؤلر,هایلار,هویلار,یالوارار,یاخارار,دینر,دیینر,قیشقیرار,چیغیرار,باغیرار,سیزیلالر,سودخار,سایلار,سویلر,سوروشار