آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

موسم

+0 به یه ن
موسم آدلاری
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/mosem_a_1.jpg
یاز= بهار                               یای = تابستان                  پاییز = پاییز  (خزان)               قیش = زمستان