آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

اورقان

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bas_a.JPG

اوز = صورت   ساچ = کیسو        فاش = ابرو      آلین = پیشانی     گؤز = چشم   
 بورون = بینی   دوداق = لب        قولاق =گوش    بویون = گردن 
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/uz1a.jpg

دیش= دندان      بورون = بینی     آغیز = دهان      قولاق = گوش    قییرمه دیش= دندان مصنوعی     دوداق = لب

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/goz_a1.jpg

گؤز = چشم    گؤز ببیی = سیاهی چشم      بزک  = لوازم آرایش    سورمه =                    کیپریک = مژه -پلک
گؤزیاشی = اشک چشم

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/badan_a1.jpg
بویون = گردن   بوغاز = گلو    بئل = کمر       کورک =      دوش= سینه

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/barmaqlar_a.png
بئش بارماق = انگشتان دست            
باش بارماق = انگشت شست  
بال بارماق = انگشت اشاره
اورتا بارماق = انگشت وسط
اوزوک بارماق = ...............(انگشتی که انگشتری می اندازند)
جولوبارماق = انگشت کوچیکه

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/al_a_2.jpg

 قولسوز =بدون آستین       قول = بازو          ال = دست      یوموروق = مشت        قولوقیسا = آستین کوتاه   قولتوق - زیر بغل
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/al_a1.jpg

بیلنگ= مچ     بارماق = انگشت        آووج  =  کف    دیرسک = آرنج      دیرناق = ناخن    چیین = شانه - کتف
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/qic_a1.jpg
قیچ = پا 
بود= ران            دیز = زانو     بالدیر= ساق پا        توپوق = مچ پا          آیاق = پا

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/qic_orqan_a.jpg

بالدیر=ساق پا             آیاق = پا              قیچ =پا             توپوق= مچ یا          دیز = زانو           دابان = پاشنه

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/orqan_a1.jpg
باغارساق=روده      دامار= رگ      بؤرک=  کلیه       اورک= قلب       سوموک = استخوان       قان =  خون