آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

جانسیز

+0 به یه ن
یئر اوستو جانسیز لار  - طبیعت غیر زنده
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yer_f1.jpg
1- قامیش گؤلو = نیزار   2- تورپاق = خاک  3- داش = سنگ  4- آی= ماه
5- کوچه   6-دونمیش = یخ زده

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yer_f2.jpg
1-کولک= کولاک  2-در ه 3-دامجی = قطره 4-یول= راه 5-تپه تپپه 6-سو =آب
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yer_f3.jpg
1- بولوار  2- بولود =ابر 3- آدا =جزیره 4- کولگه= سایه  5- چای = رود  6- بوز = یخ

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yer_f4.jpg
1- داغ = کوه  2- دنیز = دریا 3- دره وتپه 4-قئرو = برفک 5- ایشیق - نور 6- قار -برف

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yer_f6.jpg
1-دووار- دیوار 2 -بولاغ = چشمه 3-آرخ = جویبار 4- یاغیش=باران 5- سووارما = آبیاری 6-شاختا = سوز سرما


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yer_f5.1.jpg1- دالغا=موج 2-بوغ(((بوق)))= بخار3- باتلاق 4- پالچیق= گل 5-کوهول= غار 6-گؤل=دریاچه