آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

جانلی -جانیوار

+0 به یه ن
جانلی لار - جانی وار -جانور
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/fc.f5.jpg
1-قورباغا =قورباغه 2- قویون = گوسفند 3- ایلان=مار  4- آت=اسب 5- کپنک= پروانه 6- بال آریسی=زنبور عسل
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/fc.f_1.jpg
1-بیلدیرچین بلدرچین  2- قاراقارغا = زاغ  3-بایقوش =جغد 4-سیچان=موش 5 -گؤرچین = کبوتر6-ککلیک= کبک
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/f_cf2.jpg
1-آیی=خرس 2-کیرپی= جوجه تیغی 3- قارتال= عقاب 4- مارال= گوزن 5- دوه= شتر 6- تیسباغا= لاک پشت
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/fc.f7.jpg
1-سرچه = گنجشک 2- قابان =گراز 3- آلاقارغا =کلاغ 4- دونوز =خوک5- قاریشقا = مورچه 6- بالیق = ماهی
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2fc.f6.jpg
1-پیشیک= گربه    2- قوچ  3-کئچی= بز    4- آری =زنبور   5- اوردک =اردک  6- دوشان =خرگوش
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/fc.f3.jpg
1-اؤکوز=گاو نر2-اینک=گاو ماده 3-آت آراباسی= ارابه اسبی 4- ائششک=خر 5- ایت=سگ 6-قیرخ آیاق= هزارپا