آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

canivarجانیوار

+0 به یه ن

 


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/canivar_f.jpg

جانی وار لار
canivarlar
(جانوران)

حایوان لار
hayvanlar