آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

درس3

+0 به یه ن
...
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/DARSF3.jpg
درس 4                        درس 2