آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

درس5

+0 به یه ن
..

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2DARSF5.jpg

کلمات  ترکی آذری اصیل  تابع قواعد گروه مصوت ها ست .

یعنی اولین مصوت کلمه از هر گروهی باشد. مصوت های بعدی تابع آن گروه خواهد بود. مثلا
آیاقلاشماق،ووروشدورماق،ازیشدیرمک

ayaqlaşmaq
vuruşdurmaq
əzişdirmə

در بعضی شهرهای ترک زبان، تاثیرات زبانهای عربی و فارسی باعث شده تلفظ برخی کلمات از این

قاعده خارج باشد

همچنین کلمات خارجی که وارد می شوند. با این قواعد تلفظ می شوند.

مانند  (  سلام  - سالام )(حیوان – حایوان)

تمرین روخوانی           درس 4