آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

تمرین درس 4

+0 به یه ن
...
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2DARSF4.1.jpg
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2DARSF.4.2.jpgدرس5                      درس 4