آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

درس4

+0 به یه ن
...
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2DARSF4.jpg

تمرین درس 4                   درس 3