آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

درس2

+0 به یه ن
...
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/DARSF-2.jpg

درس 3                           درس1