آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

درس 1

+0 به یه ن
...

.http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/DARSF1.jpgدرس دوم                                 بازگشت