آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

L8

+0 به یه ن

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2dars1.8.jpg .....                           تمرین درس7