آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

L 7 t

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2dars1.7t.jpg
درس 8                       درس7