آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

L7

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2dars1.7.jpg
تمرین درس 7                                 درس6