آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

L 6

+0 به یه ن

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dars1.6.jpgدرس 7                           درس5