آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

L 5

+0 به یه ن

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dars1.5.jpgدرس 6                            درس 4