آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

l4

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dars1.4.jpg

                                    درس5                   درس 3