آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

l3

+0 به یه ن

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dars.1.3.jpg درس 4                                  درس2