آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

L2

+0 به یه ن

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2dars1.2.jpg
 درس3                                 درس1