آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

L1

+0 به یه ن
  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dars1.1.jpg       درس 2                    برگشت