آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

Doqquzuncu Ana Dili Dərsi

+0 به یه ن
Ə ə 

Əzgil http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/azgil.jpeg Ərik  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/rik1.jpeg 

 Əl http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/al1.jpeg  Əlcək http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alcak.jpeg

Əncir http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ancir1.jpeg lələkhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/lalak.jpeg 

          Dəvə  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2dava.jpeg  

  Dərə Təpəhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dara.jpeg


 

Ə http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/at1.jpeg  Tərə  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tr.jpeg    


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bb.jpeg 

bəbə 


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sari_d.JPG


 

Bura sarıdərə 

Bu sara    

Sara dərədə.

Sara dərədə tərə dərər .

Sara  ərdədir.

əri Səttar.  

Səttar burda

səttar burda ət satar.

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/atci.jpegHecalari ……………………………………………………

 tə,rə, də, sə

 ət, ər ,əd ,əs


A,T, R,D,S,U,İ,Lhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG      


saridərə = kənd adi

tərə =göyərti

 

Aydin "doqquzzincu Ana dili dərsi"


8 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG 9 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG10 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif