آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

səkkizinci Ana Dili Dərsi

+0 به یه ن
İ   i

  İlan http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ilan.jpeg İynə  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/iyn2.jpeg 

Kilim http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/gilim1.jpeg Ərik  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/rik1.jpeg 

 Keçi http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/kei3.jpeg Kirpi http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/kirpi.jpeg

  İldirihttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ildirim3.jpeg  

İpək İp http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ipk_ip.jpeg


 

İt  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sari_it_2jpeg.jpeg  İki http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/iki2.jpg    


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/isti_su1.JPG

İsti  su


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/iri_at1.jpeg


bu bir At . 

Adi İri .

Bu bir iri At .

İsa burda tutar.

İriat burda durar.

Bu İt .

Adi sari.

sari it burdadir.

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sari_it3.jpegHecalari ……………………………………………………

 ti ,ri, di, si

  it, ir ,id ,is


A,T, R,D,S,U,Əhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG  


iri= böyük

 

Aydin "səkkizinci Ana dili dərsi"


7 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG8 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPGhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif