آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

بئشینجی آنا دیلی درسی

+0 به یه ن
ـد د

دیل
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dil.jpeg دوُداق http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dis.jpegدیش
      
         http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/da_das.jpeg
             داغ  داش  دَره

   دَوه http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dava.jpeg  سود http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sud4.jpeg

                                                 

    بارداق http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bardaq.jpeg      رادار
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/radar1.jpeg
            آدا
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ada.jpeg
          دار 
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dar.JPG
        
           
آت
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ada_da_at.jpeg   آدا


    آدا آباد

    آت آ
دا دا .
  
    آراد آدا دا .

  
    آراد ادادا آت آرار .


...................................................هجالار 

         اد   ،   دا  

    
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPGآ،ت،ر،ب،د،س

    


اویردن بیلمه لی دیر
آراد = اوغلان آدی

                                                     بئشینجی آنا دیلی درسی "آیدین"


      http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif       6http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG5http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG4