آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

دؤردونجو آنا دیلی درسی

+0 به یه ن
بـ ب

بال
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bal.jpeg بالیق http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/baliq.jpeg

کاباب
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/kabab.jpeg بـوشقاب http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/busqab.jpeg


اوُبا 
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2oba.JPG

کیتاب
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/titab.jpeg





باتبات http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/batbat.jpg باباhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/baba.jpeg

بابا باتبات http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/batbat.jpg
بابا آرابا http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/araba.jpeg



            http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/at_arabasi.JPG
آت باتار 


آرابا باتار


...................................................هجالار 

         اب   ،   با  

     http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG آ،ت،ر،ب،د

 


 اؤیردن بیلمه‌لی‌دیر

بات بات : بیر چیچک

اوُبا : عشایرین یاشام یوردو


                                                    دوردونجو آنا دیلی درسی "آیدین "

    http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif5http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG4http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG3