آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

بیرینجی آنا دیلی درسی

+0 به یه ن

آ ا

آت http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/at.jpeg   آی   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ay.jpeg

آیی http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ayi.jpeg  آریhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ar.jpeg

آنا   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ana.jpeg      آتا http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ata.jpeg


آت http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/at.jpeg

 آیhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ay.jpeg

آیی http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ayi.jpeg

آریhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ar.jpeg

آناhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ana.jpeg

آتا http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ata.jpeg

آراباhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/araba.jpeg

آناناسhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ananas.jpeg

آ،ت                                      

       http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG        


 اؤیره‌دن بیلمه‌لی‌دیر

(a) سسی حرف لری عرب الفباسیندا (( آ  ،  ا  ، عا ، وا ،ی، ا  ))                                                          

                                                                                   بیرینجی آنا دیلی درسی "آیدین"
"

      http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif       الفباhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG1http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG2