آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

əlefba

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/22alfabet.JPG
1 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPGəlifba http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG