آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

الفبا

+0 به یه ن
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2alifba.JPG

                      1 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPGالفبا http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG