آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

Yeddinci Ana Dili Dərsi

+0 به یه ن
Uu

  Uşaq http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2usaq.jpeg ulduhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ulduz.jpeg 

duz http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/duz.jpeg buz  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2buz.jpeg 

 burunhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/burun.jpeg tuluq http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tuluq.JPG

yarpuz http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/yarpuz.jpeg  

 durna quşu http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/durna.jpeg


 

tut  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2tut.jpeg   Su  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/su25.jpeg    


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bu_su.jpeg

bu su

bu su dur .

Su duru dur .

Ata Suda dur .


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/satar.jpeg

bu tut

bu tut dur .

Bura astara dur .

Arda astara da Tut  satar.

Hecalari ……………………………………………………

 tu ,ru, du, su

  ut, ur ,ud ,us

A,T, R,D,S,U,İhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG  


Arda = oğlan  adi

 

Aydin "Yeddinci Ana dili dərsi"


  6 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPGhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG8 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif