آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

Birinci ana dili dərsi

+0 به یه ن

Aa


at     http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/at.jpeg           ay http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ay.jpeg

ayı   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ayi.jpeg          a http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ar.jpeg


 Anhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ana.jpeg  Ata  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ata.jpeg

 

 

At  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/at.jpeg

Ay http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ay.jpeg

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ayi.jpeg  A      

A  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ar.jpeg

Ana  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ana.jpeg

Ata  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ata.jpeg

Araba  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/araba.jpeg

Ananas http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ananas.jpeg

 

Hecalari ……………………………………………………

  a   

        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG A , T

    


Aydin "Birinci Ana dili dərsi"

       əlefba http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG1 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG2   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif