آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

تورکجه اُخو ، یاز

+0 به یه ن

http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/a1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/i1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/i.jpg

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/a.1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2e1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2o1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/u1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2u.1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/o.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/b1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/p.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/t1..JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/X1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/c.1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/h1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/c1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/d1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/Z1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/r1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/j1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/s1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/s.1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/g1..jpg

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/f1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/q1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/k1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/g..1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2l1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/m1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/n1.JPG

  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/v.1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/y1.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com

 آیدین              Aydin

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/22alfabet.JPG

 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/2alifba.JPG