آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

altinci Ana Dili Dərsi

+0 به یه ن

S s


Shttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/su2..jpeg  Südhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sud4.jpeg  

Soğan http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sogan.jpeg Sarımsaq http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sarmsaq.jpeg

Saxsı kasahttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/kasa.jpeg

Saathttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/saat.2.JPG tas http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/tas.2.jpeg    sar http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sar.jpeg 


bars http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bars.jpg

    

Sara : saat Arasta da.

            Arasta saat satar.

 

Hecalari ……………………………………………………  

sa   , as

A,T, R,D,S,Uhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG    Arasta =   ad

 

Aydin "Altinci Ana dili dərsi"


5 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG6 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG7   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif