آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

Beşinci Ana Dili Dərsi

+0 به یه ن

Dd

 dil  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dil.jpegdhttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dis.jpeg dodaq


http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/da_das.jpeg

dağ  d dərə


dəvə http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dava.jpegd http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/sud4.jpeg

bardaq http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/bardaq.jpeg
http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/radar1.jpegradar 

Ada    http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ada.jpeg 

 Dar  http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/dar.JPG


        At     http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/ada_da_at.jpeg   Ada

        Ada abad

       At ada da.

       Arad ada da.

         Arad ada da at arar .


Hecalari ……………………………………………………

    ad   ,  dahttp://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan.JPG        http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/nesan1.JPG     A,T, R,D,S


öyrədən bilməlidir

Arad: oğlan adi

 

Aydin"Beşinci Ana dili dərsi"


4 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat1.JPG5 http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/alamat.JPG6   http://azerbaijani.arzublog.com/uploads/azerbaijani/1_60.gif