آذربایجان تورکجه سی Azərbaycan Türkcəsi

آموزش روخوانی و روانخوانی تورکی -تورکجه اوخو،یاز

آنادیلیم

+0 به یه ن

آنادبلبم ana dilim زبان مادریم